اجرای زیرسازی و نصب بازسازی نمای کرتین وال موزه اونتاریو

اجرای زیرسازی و نصب بازسازی نمای کرتین وال موزه اونتاریو

بررسی مراحل اجرایی بازسازی نمای کرتین وال موزه اونتاریو که توسط استودیو طراحی دانیل لیبسکیند انجام شده است علاوه بر ارتقا دانش اجرایی می تواند جسارت لازم به آرشیتکت ها و معماران بدهد که در نتیجه طرح های پیچیده هم اگر از یک نظام صحیحی پیروی کنند